یکی از نمای های ساختمان، آجر نمای بیرون ساخمتان است، در این صفحه نمونه طرح های نمای آجری بیرون ساختمان نمایش داده شوده است.